Skip to main content

Tietoturvaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on BUGit:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 20.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
BUGit / MPCK-Group, Metsäkyyhkynkuja 8, 21210 Raisio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 0451 4848 45

3. Rekisterin nimi
BUGit ei ylläpidä rekistereitä. Yhteystietoja on hankekohtaisissa kansioissa yhteystietoluetteloissa.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito hankkeen osapuoliin hankkeen keston ajan. Yhteystietoluettelo laaditaan hankkeen aloituskokouksessa ja osapuolet toimittavat omat tiedot yhteystietoluetteloon. Yhteystietoluettelossa on esillä nimi, yritys/yhtiö sähköposti ja puhelinnumero.

Hankkeista laaditaan sopimuksia, joissa esiintyy hakkeen osapuolien tiedot yhteystietoluettelossa esitetyssä laajuudessa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: - Yhteystietoluettelo - Sopimukset Esillä ovat nimi, yritys/yhtiö sähköposti ja puhelinnumero.

Hankkeen päättymisestä tietoja säilytetään max 10 vuotta, joka on hankkeen takuuaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaami- sista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjalli- sesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan hen- kilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen re- kisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyyn- nön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pieniä ja suuria kokonaisuuksia

Hetken tai pidempään

Selkeitä juttuja tarkalla budjetoinilla
Helpottamaan sinun arkeasi

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.